मांडणी

भाग १३ अंधारछाया प्रकरण १२ - मग खाज सुटते सगळीकडे! कुठे कुठे, कशी कशी खाजवू? ...पाणी ओतू अंगावर, का मोरीचा ब्रश फिरवू कमरे खालून?

शशिकांत ओक's picture
शशिकांत ओक in जनातलं, मनातलं
28 Jan 2020 - 3:29 pm

अंधारछाया

बारा

मंगला

अनुभवमांडणी

भाग १२अंधारछाया प्रकरण ११ - ‘चूळ भरली तर तोंड पोळलं. इतकं तिखट लागलं पाणी मी काय करू बरं? दादांना सांगा, मला पोचवा पुण्याला. तुम्हाला कशाला त्रास माझ्यामुळे उगीच’?

शशिकांत ओक's picture
शशिकांत ओक in जनातलं, मनातलं
27 Jan 2020 - 2:52 pm

अंधारछाया

अकरा

दादा

अनुभवमांडणी

भाग ११ अंधारछाया प्रकरण १० - ‘बगतो थोड दीस. मला चोरी मारी करावीशी वाटतिया! ही फुसकी! काय गज वाकवतीया का कुल्प तोडतीया?

शशिकांत ओक's picture
शशिकांत ओक in जनातलं, मनातलं
24 Jan 2020 - 12:27 pm

अंधारछाया

दहा

मंगला

अनुभवमांडणी

भाग १० अंधारछाया प्रकरण ९ - आत्ता पर्यंत मेलेले जर मानगुटीवर बसायचे म्हणाले, तर प्रत्येकाला एक एक तरी घ्यावा लागेल उरावर!

शशिकांत ओक's picture
शशिकांत ओक in जनातलं, मनातलं
23 Jan 2020 - 12:27 pm

अंधारछाया

नऊ

दादा

अनुभवमांडणी

भाग ९ अंधारछाया प्रकरण ८. समजा मीच या फुल्या काढायचे ठरवले, घरात कोणी नसताना! तर मी काय करेन? ठीक आहे, काजळाची डबी घेतली. कशाने काढेन मी अशा फुल्या? काहीतरी काडी बिडी हवी! येस काड्यांची पेटी हवी!

शशिकांत ओक's picture
शशिकांत ओक in जनातलं, मनातलं
21 Jan 2020 - 11:37 pm

अंधारछाया भाग ९ - प्रकरण ८

अंधारछाया

आठ

मंगला

विचारअनुभवमांडणी

भाग ८ अंधारछाया प्रकरण ७. नकळत हात जोडले गेले. ‘स्वामी मार्ग सुचवा आम्हाला.

शशिकांत ओक's picture
शशिकांत ओक in जनातलं, मनातलं
20 Jan 2020 - 11:38 pm

अंधार छाया

सात

शशी

विचारअनुभवमांडणी

भाग ७ अंधारछाया प्रकरण ६ कुटून कुटून मारीन पन सोडनार न्हाई.

शशिकांत ओक's picture
शशिकांत ओक in जनातलं, मनातलं
19 Jan 2020 - 9:46 pm

अंधार छाया

सहा

बेबी

आस्वादअनुभवमांडणी

भाग ६ अंधारछाया प्रकरण ५ - पोलक्यावर काळ्या फुल्या! काळ्या कुळकुळीत! डिजाईन सारख्या फुल्या! मी पटकन तिचा पदर पाठीवरून ओढून घेतला.

शशिकांत ओक's picture
शशिकांत ओक in जनातलं, मनातलं
17 Jan 2020 - 9:05 pm

अंधारछाया

पाच

मंगला

अनुभवमांडणी

भाग ५ अंधारछाया प्रकरण ४ - मी हिला धरतो. आता हित मटनाचं जेवान बिवान देतो म्हनत्यात. तू फक्त सोड तिला. मी बघतो तिच्याकडं. बघ कसा बकाबका खातो ते.’

शशिकांत ओक's picture
शशिकांत ओक in जनातलं, मनातलं
16 Jan 2020 - 8:17 pm

अंधारछाया

चार

मंगला

अनुभवमांडणी

भाग ४ अंधारछाया प्रकरण ३ - ‘बेबी, बेबी’, कुठे निघालीस रात्रीची? ती हात वर करून म्हणाली, ‘ते काय, ते बोलावतायत मला. मी जाऊन येते!’

शशिकांत ओक's picture
शशिकांत ओक in जनातलं, मनातलं
14 Jan 2020 - 11:18 am

अंधारछाया

तीन

बेबी

अनुभवमांडणी