जे न देखे रवी...

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
17 Jan 2022 - 17:09

कविता

कामधेनूच्या कासेचे
दूध म्हणजे कविता
डंखानंतर मिळे तो
मध म्हणजे कविता

कल्पवृक्षाच्या छायेचे
छत्र म्हणजे कविता
अनाहत गुंजणारा
मंत्र म्हणजे कविता

किनार्‍याला जोखणारी
लाट म्हणजे कविता
अज्ञेयाला भिडणारी
वाट म्हणजे कविता

दहा दिशांनी घेरती
अपरात्री पाश तिचे
दिवसाच्या धगीमधे
पार वितळे कविता

कर्नलतपस्वी's picture
कर्नलतपस्वी in जे न देखे रवी...
16 Jan 2022 - 14:29

सारे प्रवासी घडीचे

या चंद्रमौळीत माझ्या
लक्ष सुखे ऱममाण
असते कधी सुखाला
सांगा कुठे परिमाण

जिर्ण शीर्ण झोपडीत माझ्या
तिरीप कोवळ्या उन्हाची
भासे जणू ही रेघ
सोनसाखळी गळ्याची

वाकून पाहतो हा चंद्र पौर्णिमेचा
ठेवतो नजर हा थवा चांदण्याचा
क्षण माझीया सुखाचे चोरावया पहातो
उन्मुक्त होऊनी मी चादंण्यात नहातो

ज्ञानोबाचे पैजार's picture
ज्ञानोबाचे पैजार in जे न देखे रवी...
14 Jan 2022 - 09:19

(वल्लीदांच्या सहवासात)

कुणाला चांदण्यांच्या सहवासात रमावेसे वाटते तर कुणाला अजून कोणाच्या, आमची एक इच्छा अपूर्ण आहे ती म्हणजे एकदिवस तरी वल्लीदांच्या सहवासात रमण्याची

बघू केव्हा पूर्ण होते ती? तोपर्यंत ह्या कवितेवरच समाधान मानावे...

मालविका's picture
मालविका in जे न देखे रवी...
12 Jan 2022 - 08:29

चांदण्यांच्या सहवासात

वाटते जरा रमावे चांदण्यांच्या सहवासात
गुपित एकेक उलगडावे चांदण्यांच्या सहवासात
हात तुझा हातात घ्यावा चांदण्यांच्या सहवासात
हलकेच विसावे मिठीत तुझ्या चांदण्यांच्या सहवासात
स्पर्शानेच बोलावे चांदण्यांच्या सहवासात
श्वासात मिसळावा श्वास चांदण्यांच्या सहवासात
तारे सारे निरखावे चांदण्यांच्या सहवासात
स्वप्ने असंख्य पहावी चांदण्यांच्या सहवासात

कर्नलतपस्वी's picture
कर्नलतपस्वी in जे न देखे रवी...
11 Jan 2022 - 22:17

मैत्री

वेळेवर पाऊस आला की येतात ते आनंदाश्रू.

मैत्री होती ढगाची
उंच उंच डोंगराशी
आंगचटीला आला
खोड्या करू लागला

म्हणून ......
टोचून टोचून डोंगर बोलला
भांडण झाल जोरात
म्हणून रडू आल ढगाला
धार लागली डोळ्याला

कट्टी घेऊन डोंगराशी
वसुधेच्या कुशीत घुसला
आसवांनी पुसलेले अश्रू बघून
मनाशीच हसला

पाषाणभेद's picture
पाषाणभेद in जे न देखे रवी...
9 Jan 2022 - 11:51

मायेचे वस्त्र जिर्ण झाले विरले फाटले

मायेचे वस्त्र जिर्ण झाले विरले फाटले
अजूनी होते हवे ते परी न आता उरले

उबदार किती ते वाटे गारठ्यामधे
लेवून अंगी जणू चिलखत ते भासे
कितीही संकटे आली जरी
घाव वर्मी ते सोसतसे

किती निगूतीने वस्त्र निर्माण केले
उभे आडवे धागे प्रेमादराने गुंफले
शिलाई नाजूक टाके अचूक
रंग तयाचे भरदार असले

बाजीगर's picture
बाजीगर in जे न देखे रवी...
5 Jan 2022 - 04:44

सिंधूताई सपकाळ

अनाथांची एक माय
आता राहिली नाय
जाता सिंधू सपकाळ
गहिवरला खूप काळ

असंख्य अन्याय साहिले
अपमानांचे धग दाहिले
मग मागे नाही पाहिले
उपेक्षितांना आयुष्य वाहिले

जग वंदू वा नि नींदू
होते निराधार जे हिंडू
झाली करुणा-सिंधू
अनाथाची मान बिंदू

कर्नलतपस्वी's picture
कर्नलतपस्वी in जे न देखे रवी...
3 Jan 2022 - 19:46

पंचमी

पंचमीपंचमी

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
31 Dec 2021 - 11:52

अद्भुताचे निळे पाणी

मराठीच्या अंगणात
अठ्ठेचाळीस स्तंभांचा
स्वर-व्यंजनी महाल
माझ्या माय कवितेचा

नभापार पोचतसे
त्याची बेलाग ही उंची
रेलचेल महालात
जे न देखे रवि त्याची

महालात जाण्यासाठी
जिना जपल्या शब्दांचा
आणि उतरण्या साठी
सोपान हा गहनाचा

चुनेगच्ची सौधावर
नवरस पुष्करणी
पितो मन:पूत तेथे
अद्भुताचे निळे पाणी

पाषाणभेद's picture
पाषाणभेद in जे न देखे रवी...
30 Dec 2021 - 11:40

खंडेरायानं करणी केली

यळकोट यळकोट जय मल्हार

बाणाईच्या प्रेमाला भुलूनी देव अवतरले चंदनपुरी
राखूनी मेंढरं वाड्यावरी देव करीतो अशी चाकरी ॥धृ॥

मार्कस ऑरेलियस's picture
मार्कस ऑरेलियस in जे न देखे रवी...
30 Dec 2021 - 10:43

{आरती कोव्हिडची}

मुळ आरती/ चाल : आरती सप्रेम जय जय https://www.youtube.com/watch?v=xvF50JQEZc8
________________________________________________________________________

आरती सखेद जय जय कोव्हिड व्हायरस ।
विश्वसंकटीं नानाSSSSSSSSS होSSSSSSSS रुपीं आम्हां देसीं त्रास ॥ ध्रु० ॥

पाषाणभेद's picture
पाषाणभेद in जे न देखे रवी...
29 Dec 2021 - 19:15

करा बाई करा ग देवीची आरती

करा बाई करा ग देवीची आरती
करा बाई करा ग मानाची आरती

आणा बाई आणा ग देवीला कुंकू
लवा बाई लावा ग देवीच्या कपाळा
भरा भाई भरा ग देवीचा मळवट
नेसवा बाई नेसवा ग देवीला नवूवारी
घाला बाई घाला ग देवीला नथनी
घाला बाई देवीला मंगळसुत्र
घाला बाई घाला देवीला कमरपट्टा
घाला बाई घाला ग देवीला तोडे

चाल बदलून

पाषाणभेद's picture
पाषाणभेद in जे न देखे रवी...
29 Dec 2021 - 18:15

पाळणा झुलू दे

असा झुलू दे झुलू दे पाळणा झुलू दे
या पाळण्यात माझ्या बाळाला खेळू दे

माझ्या या अंगणी आला ग श्रीरंग
काय सांगू बाई माझ्या बाळाचे रंग
किती द्वाड तो धावतो घरात
आवरता आवरेना दिस जाई त्याचे संग

काय काय मागतो खायला प्यायला
लोणी श्रीखंड बासूंदी करंजी घेते मी कराया
रव्या बेसनाचे लाडू मोतीचूर भरपूर
केली खीर, कोशिंबीरी सोबतीला शेवया

VRINDA MOGHE's picture
VRINDA MOGHE in जे न देखे रवी...
28 Dec 2021 - 17:22

आयुष्य

डिसेंबर हा आला, चालला
जाता हाती काय उरेल ? ,
तारखा वार ते तसेच असतील,
आयुष्यही हे असेच सरेल !!

अशीच वर्षे येतील जातील,
एकवीस गेले बावीस येईल,
आयुष्य असेच वाहत राहील
न कळे कुठे मुक्कामी नेईल !!

कशास हवे मनावर ओझे,
नकोशा चिंतांचे वाहणे,
आयुष्य सरण्याआधी आपली
पुण्याची ती झोळी भरणे !!

प्राची अश्विनी's picture
प्राची अश्विनी in जे न देखे रवी...
28 Dec 2021 - 08:23

कळले तुजला?

कारण काढून भेटायाचे
किती दुरूनी आलेला तू!
लपवलेस तू मनातले तरी
किती बाभरा झालेला तू!
कळले मजला...

विचारसी तू देऊन हाती चित्रे काही
सापडते का यांच्यामधले लपले अक्षर?
इतके बोलून सहज उभा तू माझ्यामागे
आणि इथे मी चूर लाजुनी शोधीत उत्तर
कळले तुजला?

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
27 Dec 2021 - 15:08

चिंब

वृक्ष जसा -
अंकुरण्या आधी
बीजस्वरूपी
अस्फुट असतो

बाण जसा-
सुटण्याच्या आधी
प्रत्यंचेवर
सज्ज राहतो

मंत्र जसा -
स्फुरण्याच्या आधी
बीजाक्षरी
निद्रिस्त राहतो

अर्थ तसा
उलगडण्या आधी
शब्दांच्या
निबिडात राहतो

ओथंबून मग
येतो अवचित
कोसळतो अन्
चिंब भिजवितो

कर्नलतपस्वी's picture
कर्नलतपस्वी in जे न देखे रवी...
23 Dec 2021 - 09:34

सडा अठवणींचा

सडा अठवणींचा

बकुळीच्या झाडाखाली
सडा अठवणींचा पडला
तुझ्या नी माझ्या अव्यक्त
प्रेमाचा गंध की रे मुरला

किती केली फुले गोळा
किती ओवल्या तीथेच माळा
सख्या तुझ्या वियोगच्या
इथेच लागल्या रे झळा

आली प्रेमाची झुळक
सांगितला तीने निरोप
जीव एकवटून सारा
तन, मन धावले तडक

चांदणे संदीप's picture
चांदणे संदीप in जे न देखे रवी...
21 Dec 2021 - 12:18

शीर्षक सुचले नाही

झोप येईनाच आज
झोप हवी असताना
जांभयाच्या येती लाटा
वर तारे मोजताना

काय आणून वहावे
निद्रादेवीच्या चरणी
झोप येऊन निवांत
उद्या उजाडेल झणी

किती थकून भागून
देह दिला पसरून
डोळ्यात बाहुल्यांना
काय दिसते अजून?

दिसे कालचा प्रकाश
अन्, तम भेसूर उद्याचे
त्यांच्या मध्ये भांबावले
पाऊल हळव्या झोपेचे

पाषाणभेद's picture
पाषाणभेद in जे न देखे रवी...
20 Dec 2021 - 09:27

पुतळे आदर्शाचे

कर्नाटकची राजधानी बंगळुरुमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची शुक्रवार १७/१२/२०२१ रोजी विटंबना करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.

नका उखडू पुतळे आदर्शाचे
जे आम्हा पुजनीय असती
नका विटंबवू आदर्श आमचे
जे आमच्या हृदयात वसती

हे पुतळे नेहमीचे साधे नाहीत
अगदीच लेचेपेचे नाहीत
ते जीवंत जरी नसले तरीही
कार्य त्यांचे तळपत राहील

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
19 Dec 2021 - 21:40

मालाडचा म्हातारा...

म्हातार्‍याचे भिरभिर डोळे-
आठवणींचा भुगा भुगा
छटाक उरले खोड, पोखरी
कभिन्न काळाचा भुंगा

म्हातार्‍याचे वखवख डोळे-
लवथव गोलाई बघती
दारु संपला जसा फटाका
दावू न शकतो स्फोटभिती

म्हातार्‍याचे टपटप डोळे-
पापणीत पाऊसमेघ
जसा वळीव कोसळतो कधिही
तसा कढांचा आवेग