निर्झर

पाषाणभेद's picture
पाषाणभेद in जे न देखे रवी...
15 Jul 2019 - 8:01 pm

निर्झर

निर्झर होता एक बारीकसा; हिरव्या डोंगरातून वाहतसा
असुनी तो लहान छोटा; ठावूक नव्हत्या पुढल्या वाटा ||

धरतीवरच्या वर्षावाने; जीवन त्याचे सुरू जहाले
धरणी जाहली माता ती; अल्लड खट्याळ उदकाची ||

नित नवीन भरून जलाने; ठावूक त्याला भरभरून वाहणे
चंचल उत्कट उल्हासीत पाणी; घेवूनी जायी दो काठांनी ||

पुढेच मिळाली सरिता त्याला; सवे वाहण्या पुसे खळाळा
विचारही न करता तो मिळाला; निर्मळ नदीत एकरूप जाहला ||

- पाषाणभेद
१५/०७/२०१९

Nisargशांतरसकविताजीवनमान

प्रतिक्रिया

मिसळलेला काव्यप्रेमी's picture

17 Jul 2019 - 3:03 am | मिसळलेला काव्यप्रेमी

छान

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

18 Jul 2019 - 11:58 am | ज्ञानोबाचे पैजार

प्रतेक्श मिका शेठ छान म्हणाले म्हणजे छानच असणार
पैजारबुवा,

मिसळलेला काव्यप्रेमी's picture

17 Jul 2019 - 3:03 am | मिसळलेला काव्यप्रेमी

छान

प्रचेतस's picture

17 Jul 2019 - 6:06 am | प्रचेतस

मस्त

जॉनविक्क's picture

17 Jul 2019 - 6:07 am | जॉनविक्क

खिलजि's picture

18 Jul 2019 - 8:31 am | खिलजि

छान.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

18 Jul 2019 - 9:53 am | डॉ सुहास म्हात्रे

सुंदर !