अवचित गवसावे काही जे...

Primary tabs

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
17 Nov 2021 - 10:46 am

प्रश्न पडावा असा की
ज्याच्या उत्तरातुनी नवा
प्रश्न मला चिडवीत नव्या
उत्तरास
शोधत यावा

वाट दिसावी अशी की
अद्भुत प्रदेशी जाताना
विरून जाव्या पुसून जाव्या
सार्‍या
हळव्या खुणा

सूत्र सुचावे असे की
ज्याने यच्चयावतास
सहज गुंफुनी जरा उरावे
अधिक
गुंफण्यास

अवचित गवसावे काही जे
ज्ञातापलिकडल्या
मितीतुनी दाखवील इथल्या
स्थलकाला
वाकुल्या

अव्यक्तमुक्तक

प्रतिक्रिया

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

17 Nov 2021 - 12:26 pm | ज्ञानोबाचे पैजार

आवडली
पैजारबुवा,

अनन्त्_यात्री's picture

18 Nov 2021 - 5:44 pm | अनन्त्_यात्री

धन्यवाद

चित्रगुप्त's picture

18 Nov 2021 - 8:28 pm | चित्रगुप्त

कवन आवडले. नुस्त्या 'खुणा' च्या ऐवजी विशेषत्वाने 'हळव्या खुणा' का म्हटले असावे ते उमगले नाही.

अनन्त्_यात्री's picture

19 Nov 2021 - 10:33 pm | अनन्त्_यात्री

धन्यवाद.

भावविवश करणार्‍या आठवणी (हळव्या खुणा) अद्भुताची अपरिचित वाट चोखाळण्यापासून परावृत्त करू शकतात ...