शशक'२०२२ - आंबा

साहित्य संपादक's picture
साहित्य संपादक in स्पर्धा
26 May 2022 - 7:52 am

तेजस सोसायटीच्या एका कोप-यात देशमुख कुटूंब गेली अनेक वर्ष रहात आहे. म्हणायला ते कुटूंब खरे , पण केवळ दोनच माणसे त्या घरात राहायची. सकाळचा मिक्सरचा आवाज सोडला , तर त्या कोण राहत आहे का नाही इतपत शंका येईल अशी शांतता असायची.

या शांततेचा भंग व्हायचा तो उन्हाळ्यात. देशमुखांच्या अंगणात आंब्याचे झाड होते. मोहर लागताच सोसायटीचे पोरे आजूबाजुला दबा धरून असायची. जरा चाहूल लागली की काका आपली काठी घेऊन बाहेर धावत येत.

बरेच दिवस हा प्रकार काकू बघत होत्या. शेवटी न राहावून त्यांनी काकांना आंबे द्यायला सांगितले तर काका फक्त हसले.

त्यांच्या हुसकावण्यातच आंबे चोरायची गंमत लपली होती हे त्यांना पुरते ठाऊक होते.

प्रतिक्रिया

डाम्बिस बोका's picture

26 May 2022 - 8:58 am | डाम्बिस बोका

+१

चौथा कोनाडा's picture

26 May 2022 - 11:36 am | चौथा कोनाडा

+१

निरागस!

सौंदाळा's picture

26 May 2022 - 12:31 pm | सौंदाळा

+१

विजुभाऊ's picture

26 May 2022 - 2:33 pm | विजुभाऊ

कथा कुठे आहे यात

अमरेंद्र बाहुबली's picture

26 May 2022 - 9:54 pm | अमरेंद्र बाहुबली

कळली नाही? शेवटी धक्कातंत्र वापरलंय, मला वाटलं एकटं कुटूंब, कोपर्यात, शांतता, म्हणजे काहीतरी भूताटकी असेल. काका लहान मूलांमागे लागायचे ना मिक्सरचा आवाज ह्याचा संबंध मी वेगळाच जोडला म्हणजे ती मूलं मिक्सरमध्ये…… पण तसं काही नसल्याने धक्का बसला.

अजुनही शशक पाठवता येईल का?

राजाभाउ's picture

26 May 2022 - 7:56 pm | राजाभाउ

+१

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

26 May 2022 - 8:10 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

छान

-दिलीप बिरुटे

सुखी's picture

26 May 2022 - 9:27 pm | सुखी

+१

अमरेंद्र बाहुबली's picture

26 May 2022 - 9:50 pm | अमरेंद्र बाहुबली

शामळू कथा क्रमांक दोन.

सुक्या's picture

27 May 2022 - 12:10 am | सुक्या

+१

योगी९००'s picture

27 May 2022 - 12:33 pm | योगी९००

+१ आवडली.

सिरुसेरि's picture

28 May 2022 - 6:20 pm | सिरुसेरि

+१ . छान कथा श श क .

भागो's picture

30 May 2022 - 9:38 am | भागो

+१