जीव नांगरटीला आलाय

Primary tabs

जव्हेरगंज's picture
जव्हेरगंज in जे न देखे रवी...
27 Apr 2016 - 10:09 pm

उनाचं नुसतं मजी नुसतं तापत हुतं
घंघाळभर पाण्यानं भागंना
आता हिरीतंच खुपशी घालावी म्हूण
खळ्यावर आलू

बांधावर फिरताना जवा
सोग्यानं त्वांड पुसलं
तवा म्होरल्या वावरात मला
ऊसाचं कांडं रवताना
उफाड्याचं सामान दिसलं

आभाळाची पाखरं भिरीभिरी हाणत
पायताणं तिकडं वळावली
मग दगडं घेऊन गोफणीत
जवारीवरं भिरकावली

तसं म्होरलं वाफं सोडून
सामान मधल्या आळ्याकडं आलं
कंबरचा काष्टा काढून
निऱ्या सावरत ताठ उभं झालं

तोबरा भरुन म्या
पानाचा इडा तिच्याम्होरं धरला
"खाणार का इडा बिगर सुपारी,
रंगणार मातुर नंबरी "
काताचा खडा तोंडात टाकत
म्या तंबाकूची चिमूट दाढत सोडली
आन पिचकारी मारत म्हणलो
"ऊस पाण्याला म्हाग "

तसं सामान बांधावर आलं
कमरंवर हात ठिवून लाल व्हटानं म्हणलं
"पाटील, येरवाळीच काय काढलंय ही,
येवढ्या उनाचं वाड्यात पडावं, गपगार झोपावं "
"मग हिकडचा वाफसा कुणी काढावा गड्या, जीव नांगरटीला आलाय " शेवटच्या पानावर चुना माखत आम्ही पटका काढला.

तसं सामान फडात शिरलं
हिकडंतिकडं बघून आमीबी सरसावलो
येवढ्या उनाची नांगरट काढायची मजी खायचं काम न्हाय

"म्होरल्या बाजारला कमरबंद करायचं" आसं सामान जवा म्हणलं
तवा मला ते लै म्हंजे लैच आवाडलं

काहीच्या काही कवितावाङ्मयशेतीहिरवाईवावरमौजमजा

प्रतिक्रिया

विजय पुरोहित's picture

27 Apr 2016 - 10:17 pm | विजय पुरोहित

जव्हेरभौ... लैच तब्येतीत पान रंगलं की वो...
असो... भन्नाट काव्य...

विजय पुरोहित's picture

27 Apr 2016 - 10:22 pm | विजय पुरोहित

बाकी काळ्या मातीत रंगणारं आणि फुलणारं तुमचं काव्य आणि साहित्य जबर आवडतं...
झिंग झिंग झिंगाटची आठवण झाली हो...

येवढ्या उनाची नांगरट काढायची मजी खायचं काम न्हाय

अगागागागागा. जव्हेरभौ, एकदम पल्टीफाळानंच काढली नांगरट.
बारका कुबोटो घ्या आता. ;)

टवाळ कार्टा's picture

27 Apr 2016 - 10:24 pm | टवाळ कार्टा

=))

अत्रुप्त आत्मा's picture

27 Apr 2016 - 10:26 pm | अत्रुप्त आत्मा

खतर नाक!

प्रचेतस's picture

27 Apr 2016 - 10:41 pm | प्रचेतस

सैराटच की =))

रातराणी's picture

27 Apr 2016 - 10:53 pm | रातराणी

_/\_ जादू करता राव!

भीमाईचा पिपळ्या.'s picture

27 Apr 2016 - 11:29 pm | भीमाईचा पिपळ्या.

उभ्या उसाच्या फडात नांगरणी. अगागागा मूळीला गुतला तर फाळच मोडायचा =))

सायकलस्वार's picture

28 Apr 2016 - 1:00 am | सायकलस्वार

मग हिकडचा वाफसा कुणी काढावा गड्या

पाटलाची आवड भलतीच दिसतेय!

जव्हेरगंज's picture

29 Apr 2016 - 7:15 pm | जव्हेरगंज

पाटलानी स्वतः साठी वापरलाय तो शब्द.

तुमीबी ना...

किसन शिंदे's picture

28 Apr 2016 - 1:22 am | किसन शिंदे

समदे पाटील अशेच चावट अस्त्यात.

'बाई वाड्यावर या'च्या ऎवजी 'बाईsss फडावर या!' ;)

प्रचेतस's picture

28 Apr 2016 - 9:33 am | प्रचेतस

अगदी खरेय किसनरावजी शिंदे पाटील.

संजय पाटिल's picture

28 Apr 2016 - 11:00 am | संजय पाटिल

काहो पाटलांवर ऊठलाय?
बाकी कविता फर्मासच

चांदणे संदीप's picture

28 Apr 2016 - 10:24 am | चांदणे संदीप

काळी माती हिरवा ऊस
दिसली बाई, फडात घुस
ओ पाटील...हीच काय
तुमची विचारपूस?

=)) =))

फर्मास फार्मकाव्य!!

Sandy

जव्हेरगंज's picture

29 Apr 2016 - 7:17 pm | जव्हेरगंज

शिघ्रकाव्य लै भारी !

बैजाट, झिंगाट, सैराट,अफाट!!!!

पथिक's picture

28 Apr 2016 - 5:47 pm | पथिक

नंबरी!!

अनुप ढेरे's picture

29 Apr 2016 - 11:42 am | अनुप ढेरे

छान!

नाखु's picture

29 Apr 2016 - 12:58 pm | नाखु

मी या धाग्यावर आलोच नव्हतो आणि हा धागा वाचलाच नाही !

=====
कांडका नाखु

जव्हेरगंज's picture

29 Apr 2016 - 7:23 pm | जव्हेरगंज

नाखुस तुम्ही नाखुश झालाय का ?

चलायचंच,

आजकालची जवान पोरं कायबी लिव्हत्यात. उगा म्हाताऱ्याला तरास.

(ह.घ्या. हो, नस्ता विकेट काढायचा माझी ) ;)

वपाडाव's picture

29 Apr 2016 - 1:45 pm | वपाडाव

शौकीन पाटील...

जव्हेरगंज's picture

29 Apr 2016 - 7:25 pm | जव्हेरगंज

बरं मग?

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

29 Apr 2016 - 1:53 pm | ज्ञानोबाचे पैजार

विडंबन चांगले जमले आहे
पैजारबुवा,

तर्राट जोकर's picture

29 Apr 2016 - 2:26 pm | तर्राट जोकर

आरे द्येवा माझ्या, _/\_

---------

अवा

वैभव जाधव's picture

29 Apr 2016 - 2:55 pm | वैभव जाधव

भारीच की! मजा केलासा म्हणा की. कामापायी काम आणि...

सच्चिदानंद's picture

29 Apr 2016 - 3:27 pm | सच्चिदानंद

येवढ्या उनाची नांगरट काढायची मजी खायचं काम न्हाय

कोरड्या रानात नांगुर अडकतो भावा. मग जीवाला घोर.
जरा वल आसली म्हंजे मग उनात पण नांगरट सर्राट होतीय बघा. ;)
तसं तुमाला सांगायचं म्हंजे माशाला पवायला शिकवल्या सारखंच म्हणा.

जव्हेरगंज's picture

29 Apr 2016 - 7:29 pm | जव्हेरगंज

पोचलेले दिसताय ..

सच्चिदानंद's picture

29 Apr 2016 - 8:05 pm | सच्चिदानंद

हा हा हा.. तुमच्यापुढे कमीच हो. ;)

बायदवे,

लेखनविषय::
वावर मौजमजा

यातला श्लेष कोणी नोटिस केलाय का.

बबन ताम्बे's picture

29 Apr 2016 - 7:38 pm | बबन ताम्बे

आता पुढची मागणी काय आणि पाटील त्याची कशी वसूली करतील याची उत्सुकता लागलीया !

कानडाऊ योगेशु's picture

21 May 2016 - 1:08 pm | कानडाऊ योगेशु

लै म्हंजी लैच आवडले.
चहा पिता पिता वाचत होतो आणि शेवटच्या ओळीत

तवा मला ते लै म्हंजे लैच आवाडलं

ठसका लागला! ;)

जव्हेरगंज's picture

21 May 2016 - 7:48 pm | जव्हेरगंज

तुमचाच धुमाकूळ पाहून आपसुकच आलंय ;)

मन्याटण्या's picture

21 May 2016 - 2:06 pm | मन्याटण्या

तुमासनी येवढ शब्द कस आठवत्याती काय म्हायत.

स्वप्नज's picture

21 May 2016 - 2:33 pm | स्वप्नज

जव्हेरभौ, लय भारी... नुसतीच नांगरट की मग काही पेरणारपण आहात?? घेवडा पेरा..

जव्हेरगंज's picture

21 May 2016 - 7:49 pm | जव्हेरगंज

घेवडाच का तेवडा पेरायचा इस्काटताकाय?

स्वप्नज's picture

21 May 2016 - 9:57 pm | स्वप्नज

ईस्काटलं तर गोंधूळ हूईल ओ... नगं इस्काटायला.

जव्हेरगंज's picture

21 May 2016 - 10:09 pm | जव्हेरगंज

'घेवडा'चं यमक पेरायचंय का?

मग लै झ्याक ;)